Vår verksamhet

Aidera Psykiatri är en öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Vårt grunduppdrag är att tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till personer med psykisk ohälsa som är 18 år och äldre.

Aidera Psykiatri, Psykiatrisk mottagning Stockholm

Vårt arbetssätt

Aidera Psykiatri finns till för patienten och för att skapa värde för patienten. Patienten i sin tur har rätt att ha förväntningar på vår verksamhet samt har rätt att ställa krav på vår verksamhet. Hos oss råder det remissfrihet, vilket innebär att patienten har rätt att söka vård för att få en första bedömning.

Vi tillhandahåller medicinska insatser, utredningar, krisbearbetningar, terapi och stödjande kontakt. Samtal med socionom/psykoterapeut eller annan person med annan kompetens ges vid behov under begränsad tid.

Vår vuxenpsykiatriska sjukvård är en specialistresurs med ansvar för människor i åldersgruppen 18 år och äldre med psykisk sjukdom eller allvarliga psykiska symptom.

Vi kan också bistå familjeläkarna och företagshälsovården med kompetensutveckling och rådgivning rörande patientgrupper med komplicerad psykiatrisk problematik och somatisk samsjuklighet/komorbiditet.

Aidera Psykiatri, psykiatrisk mottagning för barn och vuxna, Stockholm och online

Vår vision

Vår vision är bästa tänkbara vård och en ökad tillgänglighet till modern, evidensbaserad och individanpassad psykiatrisk sjukvård av god kvalitet, med patientens behov i centrum. 

Vårt mål

Vi lägger stor vikt vid patientbemötandet och har som målsättning att alla våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med den vård vi levererar. Vår målsättning är 100% kundnöjdhet.

Vår värdegrund

Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom vår verksamhet ska bygga på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Människovärdet medför rätt till vård på lika villkor, rätt till bevarad integritet och rätt att fritt bestämma över sitt liv. Värdegrunden förtydligar vi i våra fyra värdeord; hållbarhet, flexibilitet, förtroende och prestigelöst.

Hållbarhet – vi värnar om individen och miljön. Det gör vi genom att värna om social hållbarhet som för oss handlar om att motverka korruption och diskriminering samt att stärka de mänskliga rättigheterna. Vi tänker miljövänligt i vår vardag, i förbrukning, ekonomi, resor etc. Det är viktigt för oss att varje medarbetare mår bra och att det alltid är tillåtet att be om hjälp.

Flexibilitet – vi är anpassningsbara utifrån kundens behov. Vi är lyhörda och anpassningsbara inom ramen för etik och moral. Vi hittar lösningar och anpassar våra modeller utifrån kundens förutsättningar och behov.

Förtroende – tillit är viktigt för oss. Genom ärlighet och ödmjukhet bygger vi förtroende. 

Prestigelöst – vi är ödmjuka och delar med oss av vår kunskap. Vi kommunicerar öppet på ett inkluderande sätt, oavsett vilken position vi har.

Omsorgsprincipen

Att visa omsorg innebär först och främst att erbjuda patienter adekvat och kompetent hälso- och sjukvård. Omsorg innebär att göra vad man kan för att öka patienters och även närståendes välbefinnande. Allt bemötande på vår mottagning ska präglas av omtanke och empati. Bemötandet hos oss ska utgå från att varje individ är unik med olika behov. Omsorg ska även visas gentemot patienternas närstående. Deras behov av stöd, trygghet och förståelse ska också tillgodoses.

    • Behandling och utredning
    • KBT
    • Konsultation/rådgivning
    • Externa intressenter (Försäkringsorganisationer inom vård, finansiärer, patientorganisationer, professionella organisationer, samhällen och externa vårdgivare. Släkting, anhörig eller annan vårdare kan också betraktas som intressent. De kan söka för anhörigstöd t.ex.)

Vår styrelse

Lira Damirova, leg. specialistläkare
Lira Wegner, ordförande

Legitimerad läkare, specialist inom vuxenpsykiatri

Mer om oss på Aidera Psykiatri