Skolpedagogisk utredning

För barn som är hemmasittare och inte vill gå till skolan

Vi erbjuder skolpedagogisk utredning och rådgivning för barn som har fyllt tolv år och har en hemmasittarproblematik. Vår mottagning fungerar både som utredande och stödjande enhet för familjer och skola. Vår ambition är att ge barn, deras föräldrar samt lärare klarhet i varför barnet inte mår bra, inte vill gå till skolan och varför inte inlärningsprocesserna fungerar som den ska. Vi arbetar med multimodal utredning, handledning och rådgivning. 

Många föräldrar upplever att det är svårt att få hjälp och stöd från skola och BUP. Många familjer får vänta länge på utredning, stöd och insatser i skolan samtidigt som barnets mående försämras. Vår mottagning fyller ett glapp i samhället där vi på ett omfattande och snabbt sätt kan erbjuda både barn, föräldrar och skola kartläggning, utredning och handledning/rådgivning med tydliga rekommendationer för barnet. I dagsläget görs sällan kartläggning, utredning och överlämning av rekommendationer till skola sammanhållet i team om flera professioner. Vi erbjuder en sammanhållen, och multiprofessionell genomlysning av barnets situation, psykiska och fysiska färdigheter och svårigheter, med tydliga rekommendationer samt återkoppling och överlämning till skolan. 

Hur går utredning till och vem kan söka hjälp?

Det går att söka till oss var man än bor i Sverige, men det kräver en till två resor till Stockholm för att göra hela utredningsförfarandet. Om du inte bor i Stockholm kommer vi se till att du får ditt läkar- och psykologbesök samma dag. Den sammantagna utredningstiden tar cirka fyra veckor. Vi kan även erbjuda ett utredningspaket där vi bokar hela din familj på ett hotell på Arlandaområdet för att göra utredningsförfarandet så enkelt och smidigt som möjligt. 

Utredningsförfarandet

Utredningsförfarandet påminner om en neuropsykiatrisk utredning men är utvidgat med logoped, arbetsterapeut samt mer omfattande stöd till föräldrar och barn samt en mer omfattande åtgärdsplan till skolan med inkluderad uppföljning. 

Skolpedagogiskt team

Det skolpedagogiska teamet består av:

 • Leg. psykolog – specialistpsykolog eller leg. psykolog under specialistutbildning
 • Leg. läkare – psykiatriker eller leg. läkare specialist i psykiatri
 • Leg. arbetsterapeut och leg. logoped

Utredning av ditt barns skolsituation

Vår mottagning erbjuder en privat omfattande skolpedagogisk tjänst där vi kartlägger och utreder ditt barn och dess skolsituation kliniskt och psykosocialt. Kartläggning och utredningsförfarandet går till på följande sätt:

 1. Kartläggning – ett första kartläggningssamtal hålls där en psykolog kontaktar barnet och föräldrarna som får berätta om problematiken. Upplägget kan variera lite beroende på  barnets ålder och mående. Denna kontakt sker digitalt. Kartläggningen innebär att ni får svara på en rad olika frågor om mående, social situation, skolsituation med mera för att psykologen ska få en bild av hur man kan gå vidare. Efter kartläggningssamtalet kommer både barn, föräldrar och skola att få fylla i formulär.
 2. Klinisk anamnes/intervju –  i den här fasen kommer ni till vår mottagning. Utredningsförfarandet påbörjas och skräddarsys efter de problemformuleringar som framkom i kartläggningen. Men oavsett problembild så börjar alla utredningar med en omfattande klinisk anamnestagning där föräldrar och barn (beroende på ålder) får berätta om livet utifrån olika perspektiv, dvs psykolog tar en anamnes (livsberättelse).
 3. Inhämtning av dokumentation – vi hämtar in, medgivande krävs av föräldrar och barn, eventuellt tidigare journaler och utredningar. Här kan psykologen se vad som är gjort och vad som behöver kompletteras eller eventuellt göras om helt. Finns det tillgång till förlossningsjournal så är det också något som önskas.
 4. Genomläsning av dokumentation – utifrån det som framkom i anamnesen och genomläsning av tidigare journaler / utredningar kan psykologen ringa in och utesluta problem samt se vad man behöver gå vidare med. Här formas den individuella planeringen framåt. 
 5. Läkarbesök – även i denna fas kommer ni vår mottagning. Läkarbesöket är för att kunna utesluta eventuella somatiska / kroppsliga sjukdomar som leder till exempelvis trötthet, ångest, håglöshet, svårt att koncentrera sig med mera. I läkarbesöket ingår också en neurostatus vilket innebär att läkaren bland annat kommer att titta på barnets reflexer, balans med mera. Vid behov kommer barnet att få ta blodprover. 
 6. Psykologisk testning – här får man en bild av barnets styrkor och svagheter när det gäller exempelvis arbetsminne, logisk förmåga och ordkunskap. Det finns många olika psykologiska tester.
 7. Logoped och arbetsterapeut – vid behov kommer efter den psykologiska testningen en logoped och/eller arbetsterapeut kunna kopplas in för kompletterande testning. Logopeden kan till exempel göra tester som bättre kan ringa exempelvis läs- och skrivsvårigheter.  Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa till med att se över barnets praktiska funktionsgrad i vardagen. 
 8. Teamdiskussion – med psykolog, läkare samt eventuellt logoped och arbetsterapeut. Gemensamt sätter teamet eventuella diagnoser och individuellt anpassat stöd och hjälp för barnet och familjen.
 9. Utlåtande – utifrån det som framkommit i alla delarna sammanställs sedan allt i ett utlåtande där eventuellt diagnos, styrkor, svagheter samt rekommendationer till skola och omgivning finns. 
 10. Återkoppling till skola – återkoppling görs med förslag på åtgärdsplan och rekommendationer. Återkopplingssamtalet är av handledande karaktär för aktuell skolpersonal. 
 11. Stödsamtal – fyra stödsamtal för föräldrar separat ingår och fyra stödsamtal för barn ingår. Beroende på problematik / diagnos så kan stödsamtal hållas av psykolog, logoped eller arbetsterapeut.
 12. Uppföljning med skolan – efter både sex månader och tolv månader görs uppföljning av hur det gått i skolan . 

Neuropsykiatrisk utredning för barn

Om barnet inte tidigare gjort en neuropsykiatrisk utredning så ingår det inom ramarna för denna tjänst. Om misstanke finns för intellektuell funktionsnedsättning så utreds barnet även för det samt för läs- och skrivsvårigheter, logisk förmåga med mera. 

Skolpedagogisk utredning, Aidera Psykiatri
 • Utredningsförfarandet påminner om en neuropsykiatrisk utredning men är utvidgat med logoped, arbetsterapeut samt mer omfattande stöd till barn, föräldrar och med en omfattande åtgärdsplan till skolan med inkluderad uppföljning
 • Oavsett var du/ni bor i Sverige så kan ni söka hjälp hos oss. Men det kommer att kräva en eller två resor till vår mottagning i Stockholm för att genomgå hela utredningsförfarandet. 
 • Genom vårt utredningsförfarande erbjuder vi både barn, föräldrar och skola ett omfattande och snabbt sätt där vi kartlägger, utreder och handleder /  ger rådgivning med tydliga rekommendationer för barnet.
 • Vi erbjuder en sammanhållen och multiprofessionell genomlysning av barnets situation, psykiska och fysiska färdigheter och svårigheter, med tydliga rekommendationer samt återkoppling och överlämning till skolan.

Vill du veta mer om hemmasittarproblematiken ? Läs mer här