Sök
Stäng denna sökruta.

Neuropsykiatrisk utredning barn och ungdom

På Aidera Psykiatri, som är en privat psykiatrisk mottagning, arbetar både barnpsykolog och barn- och ungdomspsykiatriker med mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar. Vi kan hjälpa er med att komma igång med en neuropsykiatrisk utredning. På den här sidan förklarar vi hur upplägget för en utredning kan se ut. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss och boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm

Uppstart av en neuropsykiatrisk utredning för barn och ungdom

Om ni har kommit överens om att inleda en neuropsykiatrisk utredning för ditt barn eller ungdom bokar vi in ett första besök där ni får träffa vår psykolog. Ni som föräldrar får berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen samt att ni får information om vad en utredning innebär och på vilket sätt den kan hjälpa ditt barn och er familj. Syftet med det här besöket är också att få information om ditt barns sjukdomshistoria. Vi ställer frågor om ditt barns tidigare och nuvarande hälsotillstånd, utveckling och aktuella besvär. Inför första besöket önskar vi att du som förälder godkänner att vi får rekvirera kopior på journaler från tidigare kontakter med andra hälso- och sjukvårdsinstanser som exempelvis förlossningsjournal, tidigare kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barn- och ungdoms habilitering, familjeläkarmottagning och/eller neurologisk mottagning.

 • Det första besöket tar cirka 1,5 – 2 timmar och kan även genomföras online som videobesök.
 • Ni kommer även att få fylla i skattningsformulär under utredningens gång som innehåller frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning och som är ett bra hjälpverktyg i utredningen.  

Läkarbesök

Andra besöket sker på vår mottagning där ditt barn tillsammans med dig som förälder träffar vår läkare som är ansvarig för den neuropsykiatriska utredningen. Under detta besök görs en läkarundersökning, vilket bland annat innebär en bedömning av barnets motorik, en så kallad neurologisk status. Läkaren har också ett samtal, en strukturerad diagnostisk intervju, med ditt barn och dig som förälder. Inför läkarbesöket kan barnet behöva lämna blodprover för att utesluta annat som kan påverka barnets tillstånd och ungdomar får även lämna urinprov för drogscreening.

 • Läkarbesöket tar cirka 1 – 1,5 timmar

Psykologisk bedömning

Den här den av utredningen innehåller psykologiska tester som är anpassade efter frågeställningen. Beroende på frågeställningen i utredningen bestämmer psykologen tillsammans med dig som förälder antal åtföljande besök för psykologisk bedömning. 

 • Vanligtvis brukar den här delen av utredning innebära 2 till 3 besök på cirka 1 – 1,5 timmar per besök på vår mottagning.
 • Dessa besök kan även genomföras en helg, två dagar i följd, om ditt barn orkar med det. Behovet av din medverkan som förälder under dessa tester beror ditt barns ålder. 

Psykologen gör observationer av barnets sätt att fungera och testar barnets utveckling inom olika områden. De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning. 

Återgivningssamtal och resultat av utredningen

När vår läkare och psykolog gått igenom utredningen bokar vi in ett återgivningssamtal där både ditt barn och du som förälder/anhörig deltar. Under detta samtal presenteras resultatet av utredningen för ditt barn. Ni får då information om barnets funktionsnedsättning, dess grad, diagnos samt vilka insatser som finns och hur de ska utformas. Vi beskriver även barnets svårigheter och vilken hjälp och stöd som finns att få. Ditt barn/ungdom får också möjlighet att prata och ställa frågor om utredningen samt resultaten. Vi ser även till att andra viktiga personer i ditt barns/ungdoms liv förses med information om funktionsnedsättningen, som exempelvis personal i förskola och skola. Den här informationen kan ske i skriftlig form eller muntligt genom telefonsamtal eller möte online. 

Uppföljning efter utredningen

Efter avslutad utredning kan det uppstå behov av att ta ställning till eventuell medicinering, ytterligare rådgivning samt uppföljning. Vi har möjlighet att erbjuda återbesök hos barn- och ungdomspsykiatriker på vår mottagning. Vår barnpsykiatriker kan även vid behov utfärda intyg eller läkarutlåtande till Försäkringskassan, skolan, kommunala barn- och omsorgsenheten samt till LSS-enhet. Om ingen fortsatt kontakt önskas med vår mottagning efter att utredningen är klar utfärdar vi en remiss till valfri barn- och ungdoms habilitering och/eller BUP. 

Att tänka på inför en neuropsykiatrisk utredning

 • Utredningen görs i samband med ett antal besök där vissa besök förutsätter en obligatorisk fysisk närvaro på mottagningen. Andra kan med fördel genomföras online, som videosamtal.
 • Vanligtvis är utredningen uppdelad på fyra till sju dagar, med en total aktiv besökstid på cirka åtta till tio timmar.
 • Vid utredningen av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. 
 • Utredningens upplägg kan anpassas efter långresande.
 • Hela processen, från första besöket till att utredningen är klar, tar vanligtvis fem till sex veckor. 
neuropsykiatrisk utredning barn och ungdom
 • Autismspektrumstörningar inklusive autism
 • AD/HD (attention-deficit/hyperactivity-disorder) – en störning i koncentration och uppmärksamhet med eller utan överaktivitet/impulsivitet 
 • Tics/Tourettes syndrom
 • Utvecklingsstörning av olika grad