Kvalitetsarbete

Verksamhetens högsta ledning har upprättat, infört och underhållit kvalitetspolicy som är baserad på etiska värderingar och på uppdraget att uppfylla kvalitetskrav. Kvalitetspolicyn innefattar åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. Den finns tillgänglig som dokumentation inom verksamheten samt i lämplig utsträckning för relevanta intressenter.

Hälsa är ett basalt, mänskligt behov. Verksamheten är väl insatt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete som reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt för att kvalitetsarbetet ska bedrivas. Det kvalitetsarbetet ska även fortlöpande utvecklas och säkras. För att nå de avsedda resultaten med sitt kvalitetsledningssystem har verksamheten fastställda hälso- och sjukvårdstjänster, som baseras på medicinskt kunskap.

Verksamheten har som mål att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet i relation till kvalitetskraven för hälso- och sjukvård. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten i vår kvalitetsutveckling. Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.

Ledningen har det yttersta ansvaret för miljöarbetet, hur det organiseras och att nödvändiga resurser finns för arbetet. Ledningen ansvarar för att fastställa och bereda miljöpolicy genom att upprätta ledningssystem utifrån kraven i miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001. Vi arbetar förebyggande och systematiskt vilket leder det till en bra arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet och syftar till att minimera arbetsmiljöriskerna och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Det handlar om att årligen undersöka arbetsförhållanden, bedöma riskerna, vidta åtgärder och följa upp åtgärder.

Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård samt ger kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras. Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister:  Det nationella kvalitetsregistret BipoläR som samlar data om behandling för patienter med bipolär sjukdom, Svenska internetbehandlingsregistret SibeR samt Svenskt Beroenderegister, SBR.

Kundnöjdhet

Vi ser över patienters och intressenters uppfattningar om i vilken utsträckning deras behov och förväntningar har uppfyllts. Det innefattar kundenkäter, återkoppling från patienter, deras närstående och släktingar och våra möten med patienterna. Resultaten använder vi för att utvärdera graden av kundnöjdhet, sjukvårdstjänsternas överensstämmelse och krav, prestanda av externa leverantörer, behovet av förbättringar vad gäller kvalitetsledningssystemet samt kliniska risker, tillbud och negativa händelser. 

Psykiatrisk mottagning
Alla våra tjänster, Boka mottagning, Aidera Psykiatri

Arbetsmiljöarbete

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Aidera Psykiatri. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.  Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en anda som upplevs utvecklande och stimulerande för alla anställda. Det här uppnår vi genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt genom att uppmuntra det som främjar säkerhet och hälsa. 

Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna / Almega.